Ubytovací řád

Vážení hosté, vítáme Vás v penzionu Jeřabina

Ubytování hosta

 • Ubytovací řád se vztahuje na přechodné ubytování penzionových hostů.
 • V den příjezdu je umožněn vstup do pokojů od 14 hodin. (Popřípadě dle domluvy)
 • Ubytovací zařízení může ubytovat hosta, kterého řádně zaeviduje. Za tímto účelem předloží host pracovníku penzionu ihned po příchodu vlastní občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad nahrazující průkaz o totožnosti. Na základě těchto dokladů bude host zaevidován, v případě cizince bude host nahlášen na cizineckou policii.
 • Host obdrží svazek klíčů: od vstupních dveří do penzionu, od pokoje, od lyžárny a od kolárny.
 • Host je povinen pokoj uvolnit do 10.00 hod. posledního dne ubytování. V případě, že host ubytovací prostor neuvolní bez předchozí dohody s odpovědným pracovníkem, může mu ubytovatel počítat cenu dalšího jednodenního ubytování.
 • V případě, že host v den odjezdu ve stanovenou dobu pokoj nepředá a není přítomen, vyhrazuje si penzion právo věci hosta vyklidit penzionu a uschovat, aby mohl být pokoj k dispozici pro další rezervaci. V takovém případě bude hostovi zaúčtován další den pobytu.

Práva a povinnosti ubytovaných hostů

 • Za ubytování platí host hotově při odjezdu, nebo převodem na účet při příjezdu podle platného ceníku nebo předem dohodnutou cenu.
 • V celém penzionu je wi-fi připojení zdarma.
 • Užívání ubytovacího zařízení je dovoleno osobám, které nejsou postiženy infekčními chorobami.
 • V pokoji nebo společenských prostorách nesmí host přemísťovat vybavení, provádět opravy a zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 • V objektu ubytovacího zařízení a zvláště na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Tento zákaz se netýká notebooků a elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holicí strojky, vysoušeče vlasů a pod.).
 • V penzionu, především na pokojích je zakázáno kouřit, prostor vyhrazený pro kouření je před penzionem.
 • Host je povinen při odchodu v den ukončení pobytu, zhasnout světla a klíč odevzdat osobně personálu. Pokud host hodlá opustit penzion v brzkých ranních hodinách, je při odchodu povinen ponechat klíč na pokoji penzionu.
 • V případě ztráty klíče bude požadována úhrada 1000,- Kč.
 • Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti bez dozoru dospělých v pokoji a v ostatních prostorách penzionu. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.
 • Pokoj je hostu předán bez závad, pokud host během pobytu zjistí jakoukoli závadu nebo poruchu, je v jeho vlastním zájmu, aby tuto poruchu nahlásil personálu.
 • Zařízení pokojů host využívá pouze pro účely, pro které je toto zařízení určeno a odpovídá plně za škodu způsobenou úmyslně nebo nedbalostí. Dojde-li k úmyslnému poškození pokoje, nebo jeho znečištění do té míry, že nemůže být po úklidu opět pronajat, hradí host na místě v hotovosti kromě prací potřebných k nápravě poškození nebo znečištění i plný poplatek za tyto dny.
 • Ubytovaný host není oprávněn umožnit přenocování osobám, které nejsou řádně k ubytování přihlášeny a neuhradily poplatek za ubytování.
 • Provozovatel neodpovídá za věci vnesené hostem do penzionu. Za škody na majetku hosta, případně odcizení věcí nechaných ve volně přístupných částech penzionu, nenese provozovatel penzionu žádnou odpovědnost.
 • Parkování vozidel hostů je možné na parkovišti u penzionu. Ubytovatel neručí za případné odcizení vozidla nebo věcí v něm.
 • V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. je host povinen dodržovat noční klid.

Závěrečná ustanovení

 • Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení odpovídá host dle Občanského zákoníku a jiných platných předpisů.
 • Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě hrubého porušení má právo ubytovací zařízení ukončit pobyt hosta před uplynutím sjednané doby.

Přejeme Vám příjemný pobyt

 

Copyright © 2014-2021 PREMISY s.r.o. All Rights Reserved.